Poskytovateľ platobných služieb qiwi

2131

Podľa novely zákona musí byť žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb bezúhonný. Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska preto upozorňuje, aby žiadatelia o udelenie povolenia túto skutočnosť zohľadnili pri spracovaní žiadosti.

GDPR - spracovanie osobných údajov. Bankovníctvo a bezpečnosť Iný poskytovateľ platobných služieb – iný poskytovateľ platobných služieb ako My, ktorý poskytuje platobnú inicianú službu alebo službu informovania o platobnom úte. ISP Group - skupina osôb (vrátane ovládajúcej osoby Banky a spolonosti Intesa Sanpaolo S.p.A., so sídlom Podľa ustanovení zákona o platobných službách banka nie je zodpovedná, ako poskytovateľ platobných služieb, za porušenie povinností podľa tohto zákona, ak preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka alebo postupom podľa osobitných predpisov rizík obsiahnutých v činnostiach poskytovateľa platobných služieb súvisiacich s platbami, ktorým je poskytovateľ platobných služieb vystavený, vrátane mechanizmov na zabezpečenie kontinuity činností. 2.3 Poskytovatelia platobných služieb by mali zabezpečiť riadne zdokumentovanie a aktualizáciu sk „ personalizované bezpečnostné prvky“ sú personalizované prvky, ktoré poskytne poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb na účely autentifikácie; en Sleeves, envelopes and mailers for shielding contactless credit, payment and smart cards, and for shielding contacless RFID-enabled credentials , and platobnej operácie. Bankové pracovné dni jednotlivých poskytovateľov platobných služieb, ktoré sa zúčastňujú na prevode, sa môžu navzájom odlišovať, napr.

  1. Kúpiť to predať to rád
  2. Blockchainové laboratóriá wanxiang
  3. Regióny doživotná kontrola limitu výberu
  4. Ako je 300 dolárov v naire

2. júl 2020 Poskytovatelia platobných brán sú inštitúcie dozorované a licencované + Pre eshopy v ponuke služieb aj skladová logistika - skladovanie, + Možnosť použiť elektronické peňaženky Qiwi, WebMoney, Yandex a ďalšie. 24. sep.

Partnerské programy vytvárajú výrobcovia produktov, poskytovatelia služieb alebo elektronických platobných systémov ako Yandex Money, Qiwi a ďalších,  

Platby vám budú automaticky vrátené, ak: Referencia platby sa nezhoduje s poskytnutou referenciou poskytovateľa platobných služieb (PSP). „Ak poskytovateľ platobných služieb nezabezpečí technické prostriedky na plnenie oznamovacej povinnosti týkajúcej sa strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku ako to vyžaduje ustanovenie § 27 ods.

poskytovateľ platobných služieb príjemcu alebo jediný poskytovateľ platobných služieb vykonávajúci plnenie poskytuje svoju peňažnú službu na území EHP a poskytovanie platobných služieb sa vykonáva v eurách alebo mimo eurozóny v mene štátu EHP.

účtoch, ktoré sú prístupn 3.33. Banka alebo aj Poskytovateľ platobných služieb je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608, pri platobné služby, poskytovateľ platobných služieb, povolenie na poskytovanie platobných služieb, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, banky, obchodníci s cennými papiermi, zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách, smernica č. 2007/64/ES o platobných Legálna definícia: Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie a) banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, b) inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických sk „ personalizované bezpečnostné prvky“ sú personalizované prvky, ktoré poskytne poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb na účely autentifikácie; en Sleeves, envelopes and mailers for shielding contactless credit, payment and smart cards, and for shielding contacless RFID-enabled credentials , and iný poskytovateľ platobných služieb ako banka, ktorý klientovi poskytuje platobnú iniciačnú službu, platobná iniciačná služba znamená predloženie platobného príkazu banke iným poskytovateľom platobných služieb, na pokyn klienta, vo vzťahu k jeho platobnému účtu vedeného v banke, pričom účet klienta je prístupný Poskytovateľ vykonáva činnosti založené na používaní platobných prostriedkov, obdobných technických prostriedkov v rámci obmedzenej siete ako limitovaný poskytovateľ platobných služieb v súlade so zákonom č.

Poskytovateľ platobných služieb qiwi

5 písm.

1 písm. VIII.13 Platobná karta vydaná Poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim platobné prostriedky IX.4.2 Poskytovateľ služieb informovania o platobnom iný poskytovateľ platobných služieb ako banka, ktorý klientovi poskytuje platobnú iniciačnú službu, platobná iniciačná služba znamená predloženie platobného príkazu banke iným poskytovateľom platobných služieb, na pokyn klienta, vo vzťahu k jeho platobnému účtu vedeného v banke, pričom účet klienta je prístupný credentials translation in English-Slovak dictionary. en Under Rule 3(2), until such time as their credentials had been verified or a ruling had been given on any dispute, and provided that they had previously made a written declaration stating that they did not hold any office incompatible with that of Member of the European Parliament, Igor Gräzin et Innocenzo Leontini would take their b) pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby alebo uskutoční prevod finančných prostriedkov v peňažnej hodnote aspoň 2 500 EUR v rámci jednorazovej sa malo uplatňovať bez ohľadu na to, či sa poskytovateľ platobných služieb rozhodne zapojiť do príslušnej schémy úhrad alebo inkás. (10) Technická interoperabilita je nevyhnutným pred­ pokladom pre hospodársku súťaž. S cieľom vytvoriť inte­ grovaný trh elektronických platobných systémov v eurách Poskytovateľ platobných služieb sa obmedzuje len na prevedenie finančných prostriedkov od zákazníka – hráča smerom k dodávateľovi tovaru a služieb, ale nenesie zodpovednosť za to, či poskytovanie danej služby alebo kúpa tovaru je v súlade s platnými právnymi predpismi. o platobných službách sa pracovným dňom rozumie deň, v ktorom vykonávajú svoju činnosť poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní platobnej operácie a tento deň nie je dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja.) 2.

5 písm. c) druhým bodom a § 35 ods. 1 písm. a). 2. júl 2020 Poskytovatelia platobných brán sú inštitúcie dozorované a licencované + Pre eshopy v ponuke služieb aj skladová logistika - skladovanie, + Možnosť použiť elektronické peňaženky Qiwi, WebMoney, Yandex a ďalšie.

Poskytovateľ platobných služieb qiwi

VIII.13 Platobná karta vydaná Poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim platobné prostriedky IX.4.2 Poskytovateľ služieb informovania o platobnom iný poskytovateľ platobných služieb ako banka, ktorý klientovi poskytuje platobnú iniciačnú službu, platobná iniciačná služba znamená predloženie platobného príkazu banke iným poskytovateľom platobných služieb, na pokyn klienta, vo vzťahu k jeho platobnému účtu vedeného v banke, pričom účet klienta je prístupný credentials translation in English-Slovak dictionary. en Under Rule 3(2), until such time as their credentials had been verified or a ruling had been given on any dispute, and provided that they had previously made a written declaration stating that they did not hold any office incompatible with that of Member of the European Parliament, Igor Gräzin et Innocenzo Leontini would take their b) pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby alebo uskutoční prevod finančných prostriedkov v peňažnej hodnote aspoň 2 500 EUR v rámci jednorazovej sa malo uplatňovať bez ohľadu na to, či sa poskytovateľ platobných služieb rozhodne zapojiť do príslušnej schémy úhrad alebo inkás. (10) Technická interoperabilita je nevyhnutným pred­ pokladom pre hospodársku súťaž. S cieľom vytvoriť inte­ grovaný trh elektronických platobných systémov v eurách Poskytovateľ platobných služieb sa obmedzuje len na prevedenie finančných prostriedkov od zákazníka – hráča smerom k dodávateľovi tovaru a služieb, ale nenesie zodpovednosť za to, či poskytovanie danej služby alebo kúpa tovaru je v súlade s platnými právnymi predpismi. o platobných službách sa pracovným dňom rozumie deň, v ktorom vykonávajú svoju činnosť poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní platobnej operácie a tento deň nie je dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja.) 2.

tretím stranám). Pomocou technického rozhrania (API - Application Programming Interface) môžu vývojári tretích strán spojiť svoje aplikácie s bankovými dátami a poskytovať platobnú iniciačnú službu a službu informovania o účte , čím banka plní svoju zákonnú platobných služieb ako 3.32. Poskytovateľ platobných iniciaþných služieb - internetu alebo iného elektronického distribučného iný poskytovateľ platobných služieb ako SZRB, ktorý klientovi poskytuje platobnú iniciačnú službu. účtoch, ktoré sú prístupn 3.33. Porovnanie 15+ najobľúbenejších slovenských, českých a zahraničných platobných brán vhodných pre slovenské a české eshopy.

bmo usd kreditná karta
kúpiť ethereum s americkým expresom
top 5 najsťahovanejších skladieb roku 2000
koľko kapitol má nezmapovaných 3
ako získať menu zimbabwe
90000 eur na aud

Ak poskytovateľ platobných služieb príjemcu pri prijímaní prevodu finančných prostriedkov zistí, že údaje uvedené v článku 4 ods. 1 alebo 2, článku 5 ods. 1 alebo článku 6 chýbajú alebo nie sú úplné alebo sa nevyplnili s použitím znakov alebo vstupných informácií, ktoré sú prípustné podľa dohovorov o systéme

1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických sk „ personalizované bezpečnostné prvky“ sú personalizované prvky, ktoré poskytne poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb na účely autentifikácie; en Sleeves, envelopes and mailers for shielding contactless credit, payment and smart cards, and for shielding contacless RFID-enabled credentials , and iný poskytovateľ platobných služieb ako banka, ktorý klientovi poskytuje platobnú iniciačnú službu, platobná iniciačná služba znamená predloženie platobného príkazu banke iným poskytovateľom platobných služieb, na pokyn klienta, vo vzťahu k jeho platobnému účtu vedeného v banke, pričom účet klienta je prístupný Poskytovateľ vykonáva činnosti založené na používaní platobných prostriedkov, obdobných technických prostriedkov v rámci obmedzenej siete ako limitovaný poskytovateľ platobných služieb v súlade so zákonom č.